Naudojimosi tinkalpio www.irobot.lt internetiniu puslapiu sąlygos

 1. iRobot.lt puslapio naudojimosi sąlygos (toliau „Sąlygos“) yra privalomos kiekvienam www.irobot.lt internetinio puslapio vartotojui.
 2. iRobot.lt administracija turi teisę bet kada keisti šias Sąlygas savo nuožiūra, o šie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.irobot.lt
 3. Naudojimasis internetiniu puslapiu irobot.lt laikomas sutikimu su šiomis sąlygomis.
 4. Kiekvienas internetinio puslapio irobot.lt vartotojas privalo reguliariai skaityti šias Sąlygas ir laiku žinoti apie Sąlygų pakeitimus.

 

 

Privatumas

 1. Jei užsiregistravęs vartotojas nori gauti raštišką patarimą ar pagalbą iš internetinio puslapio irobot.lt, administratoriaus jis nurodo elektroninio pašto adresą, kuriuo iš irobot.lt gaus atsakymą.
 2. Jei užsiregistravęs vartotojas nori gauti svarbių naujienų iš irobot.lt, jis gali nurodyti el.pašto adresą, kuriuo galėtų gauti tokias naujienas.
 3. Naudojantis internetiniu irobot.lt puslapiu, vartotojo kompiuteryje įrašomi slapukai, leidžiantys identifikuoti naudojimosi sesiją (pavyzdžiui, pasirinkta kalba).

 

Privatumo politika

Jūsų privatumas ir duomenų apsauga yra labai svarbūs įmonei SIA Terra Virtuala SIA (toliau – TV). Siekdami užtikrinti teisėtą, sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymą, teikiame informaciją apie TV vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Atkreipiame dėmesį, kad pateikta informacija nėra išsami ir gali būti taisoma, patikslinta, papildyta.

 

 1. Vadovas:

SIA „Terra Virtuala“.

Registracijos numeris. 40003559952

Adresas: Bieķensalas iela 21, Ryga, LV1004

Telefonas: +371 202 44 222

paštas: info@irobot.lt

 1. Pranešimas asmens duomenų apsaugos klausimais:

Jei turite klausimų, susijusių su šiuo pranešimu ar jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis 1 punkte nurodyta kontaktine informacija, pažymėta „Duomenų apsaugos specialistas“.

 1. Bendrosios asmens duomenų tvarkymo charakteristikos:

Duomenys tvarkomi laikantis konfidencialumo reikalavimų ir rūpinantis TV disponuojamų asmenų duomenų saugumu. Įmonė taiko įvairias saugumo priemones, siekdama užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie duomenų, duomenų atskleidimo ar jų panaudojimo kitiems netinkamiems asmenims. Bendrovė užtikrina tinkamą šios informacijos apdorojimą, saugojimą, duomenų vientisumą su atitinkamu saugumo lygiu. Siekiant apsaugoti Bendrovės turimus asmens duomenis ir jų tvarkymą, naudojamos proporcingos ir tinkamos fizinės, techninės ir administracinės procedūros bei priemonės. Taikomos saugumo priemonės nuolat tobulinamos pagal saugumo reikalavimus. Bendrovė neprašo ir nerenka informacijos apie asmenį, kuri nėra būtina konkrečiam tikslui pasiekti.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Bendrovė tvarko Kliento asmens duomenis remdamasi šiomis teisinėmis nuostatomis:

– už sutarties sudarymą ir vykdymą, siekiant sudaryti sutartį Kliento pageidavimu ir užtikrinti jos vykdymą;

– už norminių aktų vykdymą, siekiant įvykdyti privalomuose išorės norminiuose aktuose nurodytą pareigą;

– pagal Kliento – duomenų subjekto – sutikimą;

– teisėtais interesais, siekiant įgyvendinti TV teisinius interesus, kylančius iš TV ir Kliento įsipareigojimų arba sudarytos sutarties ar įstatymo.

 

 

TV teisėti interesai yra šie:

– vykdyti komercinę veiklą;

– prieš sudarant sutartį patikrinti Kliento tapatybę;

– užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

– išsaugoti Kliento prekių ir paslaugų užsakymus bei pastabas apie juos (pavyzdžiui, žodžiu ar raštu);

– analizuoti TV svetainės veikimą;

– siųsti pranešimus apie paraiškos, pirkimo sutarties ar paslaugos vykdymo eigą;

– užkirsti kelią sukčiavimui;

– administruoti pirkimus, aptarnavimo darbus, mokėjimus ir užsakymus;

– informuoti visuomenę apie savo veiklą.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

TV tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

– kliento identifikavimo;

– sutarties parengimo ir sudarymo;

– prekių pristatymo ir įrengimo bei paslaugų teikimo (sutartinių įsipareigojimų vykdymo);

– klientų aptarnavimo;

– prieštaravimų svarstymo ir sprendimo priėmimo;

– atsiskaitymų administravimo;

– svetainės veikimo pagerinimo.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas.

TV asmens duomenų tvarkymo tikslais, duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka, pavyzdžiui, tretiesiems asmenims, kurie gali būti bendradarbiavimo partneriais, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotais asmenimis, sudarytas sutartis, taip pat kontroliuojančios institucijos, teisėsaugos institucijos. Prieš perduodama duomenis trečiosioms šalims, TV atidžiai įvertina, ar tokiam duomenų perdavimui yra tinkamas teisinis pagrindas.

 

Siekdama kokybiškai ir operatyviai užtikrinti su Klientu sudarytos sutarties įsipareigojimų vykdymą, TV gali įgalioti savo bendradarbiavimo partnerius vykdyti atskiras prekių pristatymo ar paslaugų teikimo veiklas. Pavyzdžiui, prekių pristatymą, prekių priėmimą aptarnavimui arba grąžinimui iš serviso, Kliento pageidavimu prekę išbandant ir panašiai. TV bendradarbiavimo partneriai, vykdydami šias užduotis, tvarko Kliento asmens duomenis ir yra laikomi TV duomenų tvarkymo operatoriais (tvarkytojais), o TV turi teisę tokiai veiklai vykdyti reikalingus Kliento asmens duomenis perduoti bendradarbiavimo partneriams tiek, kiek tai būtina šios veiklos vykdymui.

TV neatskleidžia Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

– jeigu duomenys turi būti perduoti atitinkamai trečiajai šaliai pagal sudarytą sutartį (pvz., prekių pristatymas);

– jei Klientas davė aiškų ir nedviprasmišką sutikimą;

– išorės norminiuose aktuose numatytiems asmenims jų pagrįstu prašymu išorės norminiuose aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi;

– TV teisėtų interesų apsaugai išorės norminių aktų nustatytais atvejais.

 

 1. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

Asmens duomenys saugomi tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis;

– tol, kol TV ar Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus išorinių norminių aktų nustatyta tvarka;

– tol, kol yra teisinė pareiga saugoti duomenis;

– kol galioja Kliento sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jeigu nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

 1. Duomenų subjekto teisės asmens duomenų tvarkymo procese:

Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos valdyti, apriboti duomenų tvarkymą, taisyti, ištrinti, nesutikti su duomenų tvarkymu, todėl TV, gavusi kliento prašymą, į jį atsakys per norminiuose aktuose nurodytą terminą ir, jei įmanoma, atitinkamai pataisyti arba ištrinti Kliento asmens duomenis.

Jeigu duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto duotu sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, nedarant įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliktas iki sutikimo atšaukimo. TV įvertins Kliento pretenzijas pagal savo teisėtus interesus. Jei asmens duomenys nebereikalingi anksčiau apibrėžtiems tvarkymo tikslams, jie bus ištrinti.

8.Apsilankymai svetainėje ir slapukų apdorojimas.

TV svetainė naudoja slapukus. Kalbos atminties slapukai naudojami tam, kad būtų galima prisiminti, kokia kalba kiekvienas puslapio lankytojas nori toliau žiūrėti mūsų svetainę. Jei Klientas yra prisijungęs prie sistemos, naudojami slapukai, kad Klientas gautų nuolaidas ir kitą specialią informaciją pateikdamas užsakymą. Dalis šio puslapio turinio yra vaizdo įrašai, talpinami Youtube serveriuose. Google ir Youtube naudoja slapukus, kad suasmenintų turinį ir savo reklamas, teiktų socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuotų srautą, kad puslapio lankytojai juos matytų. „Google“ ir „YouTube“ turi prieigą prie informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, kas gali ją sujungti su kita informacija, kurią joms pateikiate arba kurią jie renka, kai naudojatės jų paslaugomis. TV svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios turi savo naudojimo sąlygas ir asmens duomenų apsaugą, už kurias TV neatsako.